مشاوره ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

کارگاه (دکتر شفیعی فرد)

کارکردهاي ازدواج شامل کارکرد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و روان شناختی ( نیاز روانی، آرامش و رشد روانی)

است. اما با وجود کارکردهاي مثبت به گزارش سازمان ملی جوانان 40% زوجین طلاق قانونی می گیرند و 75%

نیز طلاق عاطفی گزارش شده است.

سؤال این است علت این آمار بالا در خصوص طلاق زوجین چیست؟

ازدواج غلط که براساس معیارهاي غلط نیز بنا شده است.

 

تصورات غلط درباره هم کفو بودن:

مشاوره پیش از ازدواج

 • تناسب سنی
 • تناسب اقتصادي
 • تناسب فرهنگی
 • تناسب خانوادگی
 • تناسب تحصیلی

معیارهاي صحیح:

 • سلامت شخصیت (منظور وجود حداقل هاي سلامت شخصیت)
 • تناسب شخصیت ها

لزوماً هردو انسان سالم در کنارهم به خوشبختی نمی رسند مثل دو مسافر که به دو مقصد متفاوت می روند

ولی سوار یک ماشین هستند.

الگوریتم انتخاب همسر:

مرحله اول: بررسی معیارهاي ظاهري غیرقابل پرسش

مثل زیبایی ظاهري ( این امر نسبی است) و اگر این معیار را نداشت به مرحله بعدي نمی رویم

نکته: هیچ معیاري نباید به خاطر معیار دیگري فدا شود چون بعداً دچار مشکل میشوي و ظاهر براي همه

افراد اهمیت دارد.

مرحله دوم: بررسی معیارهاي غیرظاهري و قابل پرسش

مثل: تحصیلات- مذهب-  سطح فرهنگی خانواده (اطلاعات بیوگرافی)

اگر این معیارها را نداشت نمی توانی به مرحله بعدي بروي اما اگر باشد بهتر است.

مرحله سوم: شناخت متقابل

هدف، شناخت لایه هاي پنهانی شخصیت است براساس زمان و تجربه و تعاملات استاندارد دوره آشنایی

(3الی 6 ماه) 3 ماه براي کسانیکه شخصیت وابسته دارند و یا در فرهنگ هاي بسته تري هستند.

این دوره دوره جمع آوري داده است در این مرحله باید خانواده در جریان باشند اما ارتباط زیادي نداشته

باشند (کنترل از راه دور)

مرحله چهارم: بررسی معیارهاي حقیقی خوشبختی——  شروع مشاوره ازدواج در این مرحله است

در این مرحله 2 آیتم سلامت شخصیت و تناسب شخصیت بررسی می شود از طریق مصاحبه و آزمون

 • چرا میخواهم ازدواج کنم؟

موضع کنش: آگاهانه، آزادانه و هدفمند

موضع واکنش: مثل ترس از بالارفتن سن یا در واکنش به فرار از فشار خانواده

کسی که از موضع واکنش تصمیم به ازدواج می گیرد فردي با سلامت روان نیست.

 • من کیستم؟

نیازسنجی درست براي هدفمند کردن انتخاب و برآورد صحیح امکانات براي مناسب ترین انتخاب نه بهترین!

 • آیا من آمادگی ازدواج دارم؟

سنجش بلوغ ها:

بلوغ فیزیولوژي ( سن تقویمی – فقدان بیماري خاص)

بلوغ عاطفی ( توانایی دسترسی به هیجانات- توانایی ابراز هیجانات – توانایی مدیریت هیجانات)

بلوغ اقتصادي ( احساس خودکارامدي در تأمین معاش و جنم اقتصادي- کار سالم- مسئولیت پذیري و ثبات

در شغل طی 1 سال-  عقل معاش و در خانم ها آمادگی مسئولیت پذیري براي کارهاي خانه)

بلوغ اجتماعی ( اعتماد به نفس اجتماعی و توانایی درخواست و ابراز خواسته ها- کسانیکه تنهایی را ترجیح

داده بلوغ اجتماعی کافی ندارند)

سن آمادگی ازدواج در این دوره براي دختران 24 سالگی و پسران 28 سالگی است.

 • نیازهاي من در ازدواج چیست؟ 

  جهت مطالعه ادامه متن به صورت کامل می توانید جزوه مشاوره پیش از ازدواج را از اینجا دانلود کنید.