موفقیت در کسب و کار ( دنیای هزاره سوم )

موفقیت در کسب و کار ( دنیای هزاره سوم )

بخشی از موفقیت که ما راجع به اون بحث خواهیم کرد موفقیت مربوط به
موفقیت مالی> موفقیت کسب و کار> تبلیغات مدرن

ما در هزاره سوم زندگی می کنیم زمانی که در اون همه چیز به سمت تبلیغات غیر سنتی جهت دهی شده است.
برای پیشرفت بیشتر در هر زمینه ای باید از بزرگان الگو بگیریم. ادامه مطلب