سمینار موفقیت

فروش بلیت سمینار موفقیت استاد سامان کرمی (آنتونی رابینز ایران)

جهت استفاده از تاییدیه خرید بلیت های خود می توانید اگر بلیت ها دارای یکی از کد های زیر بود به صورت کاغذی آنها را تهیه کنید و یا هدیه بدهید.

اعتبار سنجی

کدهای زیر تا تاریخ 27 دی ماه 97 دارای اعتبار می باشند.

ارزش این بلیت ها 59000 تومان می باشد. و خرید و فروش آن با قیمت بالاتر مجاز نمی باشد.

BY87
VB70
TU87
FW80
VY75
ZX56
TX80
BN65
YT43
MM66
BQ36
MG56
WE56
ZS67
UT76
HG76
FF85
SQ55
VG87
NO91
JK98
DS79
KK84
RQ44
OL09
ML97
TR83
RE31
NM78
BC76